Η περιοχή που καλλιεργούνται τα εσπεριδοειδή βρίσκεται εντός των ορίων του προστατευόμενου οικοσυστήματος NATURA 2000 και κατά συνεπεία οι παραγωγοί ακολουθούν ορθολογικές πρακτικές με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο (καταναλωτή).